Maliye Okulu Mezunları Derneği Tüzüğü

admin

admin

İçindekiler
1.  BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 1. Derneğin Adı
Derneğin adı “MALİYE OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ” dir. 

Madde 2. Derneğin Merkezi
Derneğin merkezi Ankara’dır.
Madde 3. Derneğin Amacı
Derneğin amacı Maliye Okulu Mezunlarının Atatürk İnkılap ve İlkeleri ışığında sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak ve sorunlarının çözümünde her türlü yardımda bulunmaktır.

Madde 4. Kısaltmalar
Bu tüzükte geçen;
a ) Dernek: Maliye Okulu Mezunları Derneğini,
b ) Maliye Okulu Mezunu: Derneğe üye olan Maliye Okulu ve Maliye Meslek Lisesi Mezunlarını,
ifade eder.

Madde 5. Derneğin Faaliyetleri
Dernek amacını gerçekleştirmek üzere gereken hallerde ilgili makamlardan izin almak suretiyle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a ) Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak ve geliştirmek amacıyla konferans, sempozyum ve kurslar düzenlemek, mesleki araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını yayınlamak.
Ekonomik hayatın düzenlenmesi ve ekonomik kuruluşların kontrolleri ile ilgili kurullarda üyelerinin yer almasına yardımcı olmak.
b ) Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve aralarındaki dayanışma ve birliği sağlamak için gezi ve geceler tertiplemek, folklor ve sportif faaliyetlerde bulunmak, yarışmalar düzenlemek ve bu amaçla kütüphane ve lokaller açmak,
c ) Mesleki konularda kitap, dergi, gazete ve benzeri yayınlar çıkarmak,
d ) Üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetler ile kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak ağır zarar gören, muhtaç olan, evlenen üyelere, ölenin eş ve çocuklarına yardımda bulunmak amacıyla sandık kurmak,
e ) Üyeler ile bunların eş ve çocuklarından misafir veya öğrenci olanlara kalacak yer sağlanmasında yardımcı olmak veya bu amaçla misafirhane ve yurtlar açmak.

2. BÖLÜM
ÜYELİK

Madde 7. Üye Olma Hakkı
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olan Maliye Okulu Mezunları, 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 4. ve 16 maddelerinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir.
Üyelik kaydı için şubelere müracaat edilir. Mezunlar birden fazla şubeye üye olamazlar Dernek merkez yönetim kurulu şubelerin üyelik için yapılan müracaatlarını en çok otuz gün içinde karara bağlayıp sonucunu ilgili şubeye bildirmek zorundadır.
Derneğe büyük malı yardım ve hizmette bulunanlar ile maliye okullarında müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlik yapmış veya yapmakta olanlar, merkez yönetim kurulunun toplanıp salt çoğunlukla vereceği karara göre fahri üyeliğe kabul edilebilirler.
Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Madde 8. Üyelikten Çıkma
Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istediği zaman yazılı müracaatta bulunmak şartıyla üyelikten ayrılabilir. Ancak üyelikten ayrılmak için başvurduğu tarihe kadarki aidatlarını tam olarak ödemek zorundadır.

Madde 9.Üyelikten Çıkarılma
Derneğe üye olmak hakkını kaybedenlerle, haklarında çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sone erer. Dernek tüzüğüne, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket eden, dernek faaliyetlerini engelleyen, söz ve hareketleriyle dernek ve üyelerini küçük düşüren, aidatlarını bir yıl Ödemeyen ve dernek adına yetkisiz olarak hareket edenler, onur kurulunun görüşü alınarak merkez yönetim kurulu üye tam sayısının 2/3’nün kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Bu karara karşı ilgili ilk merkez kurul toplantısı geçirilmemek koşulu ile kararın kendisine tebliğini müteakip 60 gün içinde genel kurulda görüşülmek üzere merkez yönetim kuruluna itirazda bulunabilir. Bu konudaki merkez genel kurul
kararı kesindir.
Birden fazla şubede üye olduğu tesbit edilenler hakkındaki üyelik kararı merkez yönetim kurulunca verilir. Bu karara karşı diğer kararlar için yapıldığı şekilde itiraz edilebilir.
Haklarında çıkarılma kararı verilen kişiler aidatlarını ödemek zorundadır.

Madde 10.Üyenin Hakları
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

3. BÖLÜM
TEŞKİLATLANMA

Madde 11.Kuruluş
Maliye Okulu Mezunları Derneği genel merkez ve şubelerden oluşur Genel merke2 kuruluşunun organları şunlardır :
1) Genel Kurul,
2) Yönetim Kurulu,
3) Denetleme Kurulu,
4) Onur Kurulu,
5) Danışma ve inceleme Kurulu,
6) Başkanlar Kurulu.

Madde 12.Genel Kurulun Teşekkülü ve Toplanma Zamanı
Derneğin yönetim ve temsilinde en yetkili ve üst organ genel kuruldur Genel kurul, dernek üyelerinden teşekkül eder.
Genel kurul her yıl haziran ayı içinde olağan olarak yapılır.
Olağanüstü genel kurul toplantısı ise, yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin beşte birinin veya şube yönetim kurullarının yazılı isteği üzerine yapılır. Olağanüstü toplantı bu konudaki talebin yapıldığı tarihi takip eden bir ay içinde yapılır.
Genel kurula katılmak için üyeleri aidatlarını tam olarak ödemiş olmaları gerekir.

Madde 13.Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan kişilerin listesini düzenleyerek bunları davet eder. Genel kurula davet ; mektup veya en az 15 gün Önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek suretiyle yapılır Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirlenir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az iki aydan çok olamaz.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirlerine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak kişileri gösteren listede eklenir.

Madde 14.Toplantı Yeri
Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Madde 15.Toplantı Yeter Sayısı
Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunanların yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 16.Genel Kurulun Toplantı Usulü
Dernek genel kurulu ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel kurulca katılacak kişiler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adların karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Tüzüğün 15.maddesinde belirtilen sayı sağlanamamışsa durum bir tutanakla tesbit edilir.
Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeten kadar katip seçilir.
Toplantının yönetimi seçilmiş toplantı başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler merkez yönetim kuruluna verilir.

Madde 17.Genel Kurulda Görüşülecek Konular
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak genel kurulda bulunan kişilerin en az beşte biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 18.Genel Kurulun Görevleri ve Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:
1) Gündemi aynen veya değiştirerek kabul etmek,
2) Yönetim kurulunun çalışma raporunu, bilanço ve yönetim kurulunu ibra etmek.
3) Genel kurula sunulmuş bulunan şube dilekleriyle, üyelerin ileri sürecekleri teklifleri ve yönetim kurulunca yapılacak önerileri tüzük hükümlerine göre karara bağlamak,
4) Tüzük tatbikatı ve değişikliklerine taaluk eden işleri görüşerek karara bağlamak.
5) Merkez teşkilatı organlarının tüzükte seçimi kendisine bırakılan sayıda üyeleri seçmek,
6) Dernek için gerekli taşınmaz, malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
7) Derneğin feshine karar vermek,
8) Üye aidatlarını yeniden tesbit etmek veya bu hususta yönetim kuruluna yetki vermek.
9) Mevzuatta veya dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlamak

Madde 19.Oy Kullanma ve Karar Alma Şekilleri
Oylama aksine karar alınmadıkça gizli olarak yapılır. Gizli oylamada yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları kullanılır, sayım ve döküm işleri oy verme işi tamamlandıktan sonra açık olarak yapılır.
Açık oylama ise, işaret oyu verilmek suretiyle yapılır.
Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse geçerli oyların yarıdan biı fazlasını alan tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilir.

Madde 20.Yönetim Kurulunun Teşekkülü ve Görevleri
Yönetim kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden olmak üzere genel kurulca 2 yıl süre ile seçilir. Ancak yönetim kurulu birinci yıl sonu itibariyle seçimin yenilenmesine karar verebilir. Süresi dolan üye yönetim kuruluna tekrar seçilebilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde aldığı oy adedi nazara alınarak yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yapar:
1.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden en az ikisine yetki vermek.
2.Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve kurucularına yetki vermek.
3.Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
4.Şubelerin inşaat, satın alma, satma ve bağış toplamasına izin vermek,
5.Genel kurulu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak.
6.Huzur ücreti ve yollukları tesbit etmek,
7.Gerekli gördüğü il ve bölgelerde dernekle teması sağlayacak tedbirler almak,
8.Şubelerden gelen üye kayıtlarını belirli bir sistem içinde toplamak,
9.Onur kurulu tarafından alınan karârları derhal tüm şube ve temsilcilere duyurmak ve bunların uygulanmasını sağlamak,
10.Şube çalışmalarını, hesaplarını incelemek ve denetlemek.
11.Mevzuatta ve dernek tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapmak.
Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarındaki görev bölümünü bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel sekreter, bir sayman, bir veznedar ve iki üye şeklinde belirler.
Yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek ikametgahında, önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır.
Yönetim kurulu üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.
Kararlar oy çokluğu ile alınır Oyların eşit olması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.

Madde 21. Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, yarıdan aşağı düşeıse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimliği, dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamak üzere görevlendirebilir.

Madde 22.Denetleme Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri
Denetleme kurulu üç asil üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca iki yıl süre için seçilir. Demeğin her türlü çalışmalarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetçilerin görevlerini yapabilmeleri için isteyecekleri her türlü evrak, defter ve vesikalar ile kıymetli evrakın yönelim kurulunca verilmesi zorunludur Denetçiler denetimleri esnansında tahkiki mucip bir işle muttali olursa süratle tahkikatın yapılması için yönetim kurulu başkanlığını yazı ile haberdar ederler.

Madde 23.Onur Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri
Onur Kurulu Derneğin en az 15 yıllık Maliye Okulu Mezunu olan asil üyelerden genel kurulca 2 yıl için seçilecek 10 asil üyeden oluşur
Onur kurulunun görevi, dernek üyelerinin ferdi başvuruları ile merkez ve şube yönetim kurulları ile merkez ve şube denetçileri tarafından yapılacak öneriler üzerine derneğin amaçlarına aykırı hareket eden veya onur kırıcı halleri görülenlerin durumlarını inceleyip görüşerek, yapılacak işlemleı hakkında yönetim kuruluna görüş bildirmektir Onur kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan seçerek göreve başlar
Onur kurulu, aksine hüküm yoksa üyelerinin çoğunluğu ile toplanır Mevcudunun çoğunluğu ile karar verir Onur kurulunun verdiği kararlar yönetim kurulunca gerektiğinde ilgili organlara talimat verilmek suretiyle yerine getirilir.

Madde 24.Danışma ve İnceleme Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri
Danışma ve inceleme kurulu en az 5 yıllık Maliye Okulu Mezunu olan asil üyeler arasından genel kurulca 2 yıl için seçilecek 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur Eksilme halinde genel kurulda en çok oyu alan yedek, asıl olarak atanır. Süresi bitenler tekrar seçilebilir Kurul üyeleri kendi aralarında bir başkan seçerek göreve başlar.
Danışma ve inceleme kurulunun görevleri şunlardır ;
a ) Yönetim kurulunca belirtilen konular hakkında görüşler bildirmek,
b ) Derneğin daha iyi yönetilmesi için önerilerde bulunmak,
c ) Üyelerin sorunlarını incelemek ve bu konuda merkez yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
Danışma ve inceleme kurulu, yönelim kurulu başkanı veya kendi başkanının çağrısı üzerine en az yılda bir defa olmak üzere toplanır Toplanma ve karar verme sayısı salt çoğunluktur.

Madde 25.Başkanlar Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri
Başkanlar kurulu yönetim kurulu üyeleri ile şube başkanlarından oluşur.
Başkanlar tarafından sunulan konular, kurulda görüşülerek alınan tavsiye mahiyetindeki kararlar yönelim kuruluna bildirilir.
Kurul, yönetim kurulu başkanının başkanlığında ve onun teklifi üzerine yılda bir defadan az olamamak üzere çoğunlukla toplanır, toplantı yeter sayısının salt çoğunluğu ile karar alınır.

4. BÖLÜM
ŞUBELER

Madde 26.Şubeler Kuruluşu
Dernek şube açabilir Bu amaçla dernek yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmış şube açılacak yerdeki dernek kurma hakkı bulunan en az üç asil üye tarafından yine bu yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi meslek veya sanatı, ikametgahı ve tabiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yakıya dernek tüzüğünün iki örnek ile yetki belgesi eklenmesi zorunludur.
Kurucu kurul olağan yıllık toplantı tarihine kadar yönetim kurulu görevimde yapar. Şube kuruluşunun organları şunlardır:

1. Şube genel kurulu
2. Şube yönetim kurulu
3. Denetçi

Madde 27.Şube Genel Kurulu
Şube genel kurulu her yıl en geç Nisan ay. sonuna kadar olağan toplantısını yapar Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Denetçi veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetçi veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirebilir.

Madde 28.Toplantı ve Karar Alma Usulü
Toplantı yen, çağrı, toplantı ve karar almaya ilişkin hususlarda tüzükte merkez genel kurulu için belirtilen hükümler uygulanır.
Ancak ;
1.Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir
2.Şube genel kurulu olağan toplantılarını merkez genel kurulundan en az on beş gün önce bitirmek zorundadır.

Madde 29.Şube Genel Kurulunun Görevleri
Şube genel kurulu aşağıda yazılı görevleri yapar :
1.Şube organlarını seçmek
2.Dernek tüzüğünde gerekli görülen değişiklik tekliflerini hazırlamak.
3.Şubenin diğer organlarının raporlarını görüşmek
4.Şubenin bütçesi ve hesaplarını görüşmek ve karara bağlamak
5.Şube için gerekli taşınmaz malların salın alınması ve mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek (Bu yetkinin kullanılabilmesi için merkez yönetim kurulunun onayının alınması gerekir)
6.Mevzuatta ve bu tüzükte şube genel kurulunca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek

Madde 30.Şube Yönetim Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri
Şube yönetim kurulu 5 asil 5 yedek üyeden olmak üzere genel kurulca 2 yıl süre için seçilir.
Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy sayısına göre göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim kurulu aşağıda belirtilen görevleri yapar :
1. Şubeyi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden en az ikisine yetki vermek,
2.Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak, bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3.Şube genel kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak,
4.Gerekli gördüğü hallerde merkez genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak (Bunun için üye tamsayısının 2/3 üye oyu gerekir).
5.Şube ile merkez arasında bağlantı ve işbirliği sağlamak üzere gerekli ilişki ve haberleşmeyi sürdürmek,
6.Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak.
Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan, bir sekreter ve bir sayman seçmek suretiyle görev bölümü yapar.
Yönetim kurulu şube ikametgâhında en az ayda bir kez olmak üzere Önceden kararlaştırılacağı belirli gün ve saatte çağrısı ile toplanır.
Yönetim kurulu üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşit olması durumunda başkanın bulunduğu taraf oy çokluğunu sağlamış olur.

Madde 31.Şube Denetçisinin Görev ve Yetkileri
Derneğin asil üyeleri tarafından şube genel kurulu tarafından 1 asil 1 yedek denetçi seçilir. Denetçinin görev süresi iki yıldır, tekrar seçilebilir.
Denetçi, şubenin her türlü çalışmalarını altı ayı geçmeyen aralıklarla dnetler ve denetim sonuçlarını yönetimi kumluna ve toplandığında genel kurula sunar. Yönetim kurulu denetçinin çalışmaları için gerekli her türlü kolaylığı sağlar.

5. BOLÜM
MALİ HÜKÜMLER

Madde 32. Aidat Miktarı
Derneğin asıl üyelerinden 1000 (Bin) liradan az olmamak üzere aidat alınır. Merkez yönetimi kurulu her yıl başında yıllık aidat miktarını tesbit eder.
Aidatlar her ay başında peşin olarak makbuz karşılığında derneğe ödenir veya posta ile gönderilir. Yıllık aidat peşin yatırılabilir.

Madde 33. Derneğin Gelirleri
Derneğin gelirleri şunlardır.
1.Üye aidatı.
2.Dernekçe kurulacak sandık ve lokalden sağlanacak gelirler,
3.Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4.Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler,
5.Bağış ve yardımlar.
6.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7.Şubelerce gönderilen paylar,
8.Üyelere verilecek hediyelik eşyadan (kimlik kadı, rozet, anahtarlık gibi) elde edilecek gelirler,
9.Diğer gelirler.

Madde 34. Yardım Kabul Edilemeyecekler
Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan her hangi bir suretle yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

Madde 35. Merkez ve Şube Arası Mali ilişkiler
Şubeler birbirinden borç alıp veremez.
Şubeler üye aidatlarından elde ettikleri gelirlerin %20’si.ni, diğer gelirlerin ise %15’ini elde ettikleri dönemi izleyen yılın ocak ayı sonuna kadar genel merkeze gönderirler.
Merkez mali sıkıntısı olan şubelere mali kaynak yaratarak faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olacağı gibi mali durumu müsait olan ve ihtiyacı olmayan şube kaynaklarını genel merkez ve diğer bir şube ihtiyacı için kullanabilir.

6. BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

Madde 36. Defter ve Kayıtlar
Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar:
I.Üye kayıt defteri; derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır
2Karar defteri; Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı, başkan ve üyelerce imzalanır.
3 Gelen ve giden evrak defteri, Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
4.Gelir ve gider defteri; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterlerde gösterilir.
5.Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri; Bütçe kesin hesap ve bilanço bu deflere işlenir.
6.Demirbaş defteri; Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir,
Bu defterlerin hepsinin noterden tasdikli olması zorunludur.

Madde 37. Gelirlerin Toplanması ve Giderlerin Harcanmasında Usul
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklanma süresi özel mevzuatta gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bastırılır.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, dernek özel olarak bastırılacak alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak, bağış ve aidat kabul eder.
Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılamaz.
Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.
Dernek adına gazete dergi ve dığer basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Madde 38. Demeğin Denetim Şekilleri
Genel merkez teşkilatı, şubelerin hiyerarşik üstü olup, her zaman denetim ve gözetim hakkına sahiptir Şubelerin ne suretle denetleneceği merkez genel kurulunca karara bağlanır. Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve dernekler tüzüğüne göre denetleme kurulları tarafından gerçekleştirilir.
Ancak dernek tüzüğünde yeterli ve açıklık bulunmayan durumlarda, üyelerle dernek organları ve görevlerine tüm dernek faaliyetleri ile ilgili işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı yönetmelikler hazırlanıp merkez genel kurulunun onayından geçirilmek suretiyle yürülüğe konulabilir.

Madde 39. Tüzük Değişikliği
Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak yeterli bir süre Önce değişiklik Önerileri yazılı olarak temsilcilere bildirilmek koşulu ile tüzükte değişiklik yapılabilir Tüzük değişikliği için toplantıya katılan üyelerin 2/3’unün oyu gereklidir.

Madde 40. Fesih Halinde Malvarlığının Tasfiye Şekli
Merkez genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Merkez kurulunun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan temsilcilerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır, ilk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde tüzüğün 12.maddesine göre ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıya katılan temsilcilerin sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan temsilcilerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi merkez yönetim kurulunca beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.
Derneğin feshi veya infisahı halinde tüm malvarlığı derneğin 3. ve 5 maddelerinde belirtilen amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuş vakfa, vakıf kurulmamışsa Maliye Meslek Liselerine tahsis edilmek kaydı ve şartı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına geçer.

Madde 41. Uygulanacak Hükümler
Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 42. Yürürlükten kaldırma
1985 tarihli Maliye Okulu Mezunları Derneği Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 43. Dernek Kurucuları
Dernek kurucularının adı ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ve tabiyeti ekli listede gösterilmiştir.

Geçici Madde 1
Dernek üyelerinin hangi şubelerde üyelik kaydı yaptıracağı, şubelerin etkin olacağı yöreler, dernek merkezinde kayıtlı üyelerin hangi şubelere aktarılacağı hususu, tüzük ile ihdas edilen organların seçimi tüzük değişikliklerinin kabulünden sonra yapılacak olan ilk merkez genel kurulunda görüşülüp karara bağlanır.

Geçici Madde 2
Tüzük değişikliklerinin kabulünden itibaren 3 ay içinde Ankara Şubesinin kurulma çalışmalarına başlanarak, merkezde bulunan üye kayıtları bu şubeye devredilir.

MALİYE OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

ADI VE SOYADI ÜSTLENDİĞİ GÖREV
Şerif Ercan Başkan
Ahmet Alagöz2.Başkan
Cavıt Şenol Genel Sekreter
ibrahim ÇimenGenel Sekreter Yrd.
Mehmet Kükrekol Sayman
Sait KekeçÜye
Mehmet AlpselÜye

MALİYE OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ KURUCU ÜYELERİ

Şerif ErcanÜnsal UluçeçenYaşar Er
Sait KekeçCavit ŞenolYaşar Asyalı
Hüseyin ŞenAhmet AlagözMehmet Alpsel
Ali YıldırımCelalettin Öztürkİbrahim Çimen
Hikmet CebecioğluA.Rıza KaybakiMehmet Kükrekol
Nail İnelCevat DemirelŞenol Altan
Murat ÜnlüsoyRahmi NacarHüsamettin Yılmaz
Tayyip PetenAydın ErkaraSamı Bacanak
U.Özkan ÜlgerOktay ÖzdemirFadime Türkyılmaz
Adil ÖzdemirAyhan ErkaraRecep Çerçi
Abdurrahman TehtapKazım FarımazGültekin Erkılıç
Ergun YavaşAli ÖzcanMusa Yıldız