Maliye Okulunun Kuruluşuna Ait Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. BAŞVEKALET
Kalemi Mahsus Müdiriyeti

Adet:6/4634

Memurini maliyenin vukuf ve mümaresi ilmiyelerini ve tecrübelerini tezyid etmek ve muktedir mal memuru yetiştirmek gayesile senei sabıkada Ankarada küşad edilmiş olan maliye tatbikat mektebi alisi için maliye vekaleti celilesince tanzim ve berayıtasdik tevdi edilmiş olan merbut talimatnamenin mevkii meriyete vazı, vekalet müşarünileyhanın 24/Ağustos/314 tarih ve memurin müdiriyeti 5669 numorolu tezkeresile vuku bulan teklif üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 16/Eylül/341 tarihli içtimaında tasvip ve kabul olunmuştur. 16/Eylül/341

TÜRKİYE REİSİ CUMHURU 
GAZİ MUSTAFA KEMAL

 

 

 

 

 

 

 


Başvekil
İsmet
Adliye Vekili
Mahmut Esat
Müdafaai Milliye Vekili
Recep
Bahriye Vekili
İhsan
Dahiliye Vekili
Cemil
Hariciye Vekili V.
Mahmut Esat
Maliye Vekili
Hasan Hüsnü
Maarif Vekili
Hamdullah Suphi
Nafıa Vekili V.
Dr. Refik
Ziraat Vekili V.
Ali Cenani
Ticaret Vekili
Ali Cenani
Sıhhiye ve M. İç Vekili
Dr. Refik
Talimatnamemiz
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Tıklayınız
Yönetmeliğimiz
Maliye Meslek Lisesi Yönetmeliği
Tıklayınız
Bakanlar Kurulu Kararı
Maliye Okulunun Kuruluşuna Ait BKK
Tıklayınız
Previous slide
Next slide