Maliye Meslek Lisesi Yönetmeliği

ailefoto

 

MALİYE MESLEK LİSESİ YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4910
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 17 Ocak 1983 – Sayı: 17931
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

 

Kapsam
Madde 1 – Bu Yönetmelik, Maliye Bakanlığı, Maliye Meslek Lisesinin amaç, yönetim, eğitim ve öğretim işleri ile görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarına, giriş, sınıf geçme, sınav, disiplin, giyecek ve yiyeceğe ilişkin esasları kapsar.

Dayanak
Madde 2 – Bu Yönetmelik Maliye Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı Yasanın bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 4910 sayılı Yasanın 11. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Deyimler
Madde 3 – Aksi belirtilmedikçe bu Yönetmelikte geçen,
“Bakanlık” sözünden Maliye Bakanlığı, “Okul” sözünden Maliye Meslek lisesi, “Müdür” sözünden Maliye Meslek Lisesi Müdürü, “Öğretmen” sözünden okulda kadrolu ve ücretli şekilde ders okutmakla görevli olan öğretim elemanları anlaşılır.

 

İKİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, GÖREV VE KURULUŞ

 

Amaç ve Görevler
Madde 4 – Maliye Meslek Lisesinin amaç ve görevi, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

a.Öğrencileri bilgi ve yetenekleri doğrultusunda hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan programlar ile Bakanlığa temel personel yetiştirmek,
b. Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum problemlerini tanımak, çözüm yollarını aramak ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,

Kuruluş
Madde 5 – Maliye Meslek Lisesi, Temel Eğitim II. kademeye dayalı üç yıl süreli orta düzeyde uzmanlık eğitimi veren ve öğrencilerini hem mesleğe hemde yüksek öğrenime hazırlayan programlar uygulayan bir meslek okuludur.

Madde 6 – Okul parasız ve yatılıdır. Okulu bitirenler Maliye Bakanlığının göstereceği yerlerde öğrenim süreleri kadar (Tatiller dahil) zorunlu hizmette bulunmakla yükümlüdürler. Yüksek öğrenime devam edenler yükümlülüklerini mezun olduktan sonra yerine getirebilirler.
Askerlikte geçen süre zorunlu hizmetten sayılmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNETİM

 

Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Madde 7 – Okul personelinin sayı ve nitelikleri Bakanlıkça tesbit edilir ve bunlar yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre atanırlar.
Okul personeli ve ünvanları aşağıda belirtilmiştir.
– Müdür,
– Müdür Yardımcıları,
– Öğretmenler,
– Diğer Personel

Müdür
Madde 8 – Müdür okulu yönetir ve temsil eder. Müdür, okulun yönetim eğitim ve öğretim işlerini yasa, tüzük, yönetmelik ve programların amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek biçimde yürütür. Müdür, okul bina ve eşyasının korunmasını, iyi kullanılmasını sağlar. Okuldaki bütün çalışmaları planlamaya, yürütmeye, görevlileri denetlemeye yetkili ve bu hizmetlerden birinci derecede sorumludur.

Madde 9 – Müdürün başlıca görev, yetki ve sorumluluk alanları şunlardır:
a) Araştırma-Planlama,
b) Yürütme;
c) İzleme, Rehberlik, Denetleme ve Değerlendirme.

Araştırma, Planlama
Madde 10 – Müdür eğitim, öğretim ve yönetimin verimliliğinin artırılmasını ve bu konuda sürekli gelişme için gerekli araştırmaların yapılmasını, sonuçlarının değerlendirilmesini sağlar.

Madde 11 – Müdür; okuldaki bütün çalışmaları, öğretim yılı başında ilgililerle işbirliği yaparak planlar ve düzenler. Ayrıca, okulun gelişmesi konusunda uzun dönemli bir plan hazırlanmasını, her öğretim yılı başında bu planın gözden geçirilmesini, yerine getirilen hususlar ile yeni hedeflerin tesbit edilmesini sağlar.

Yürütme
Madde 12 – Müdürün yürütme görevlerinden başlıcaları şunlardır:
a) Öğretim yılı başlamadan önce, ilgililerin de görüşünü alarak öğretmenlere okutacakları dersleri uygulamalarını, eğitimin en etkili ve verimli yürütülmesini sağlayacak şekilde yazılı olarak ilgililere bildirir, müdür yardımcıları arasında görev taksimi yapar.
b) Yıllık ders planının hazırlanmasını ve bunlara göre ders ve uygulamalarının uyumlu biçimde yürütülmesi için ilgili öğretmenler ile toplantıların zamanında yapılmasını sağlar ve toplantı kararı tutanaklarını inceler, değerlendirir, gereğini yapar ve dosyasında saklar.
c) Öğretmenlerden derslerin başladığı ilk hafta içinde sorumlu oldukları ders ve uygulamaların yıllık planlarını alır, inceler, gerekiyorsa değişiklikler yaptırır, onaylar bir örneğini geri verir, aslını dosyasında saklar.
d) Okulun dersliği, laboratuvarı, kitaplığı, spor salonu ve benzeri tesislerini; hizmete hazır bulundurur. Eksikliklerin tamamlanmasını, bunlardan öğretmen ve öğrencilerin en geniş şekilde yararlanmalarını ve bu işin sürekliliğini sağlayıcı önlemler alır.
e) Eğitim ve öğretim çalışmalarını geliştirmek, etkili ve verimli hale getirmek amacıyla öğretmenler kurulunu toplantıya çağırır. Bu toplantılara gerekli gördüğü hallerde başkanlık eder. Bu kurulların kararları Müdür onayından sonra uygulanır. Müdür bunlardan gerekli gördüklerini üst makamlara bildirir.
f) Haftalık ders programı, günlük çalışma çizelgesi, müdür yardımcılarıyla öğretmenlerin nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlar, onaylayarak uygulamaya koyar. Haftalık ders programlarında yapılacak değişiklikler, önemli bir neden olmadıkça hafta başlarında uygulamaya konur. Bu değişiklikler öğretmen ve öğrencilere zamanında duyurulur.
Eğitim ve öğretim ilkelerine uygun olarak düzenlenecek haftalık ders programında, dersler haftanın günlerine dengeli bir şekilde dağıtılır. Öğretmenlere zorunluluk olmadıkça bir günde altı saatten fazla ders verilmez.
g) Bütün sınavları ilgili yönetmelik ve emirler çerçevesinde düzenler. Bunların usulüne uygun ve güvenilir şekilde yapılmasını, değerlendirilmesini, sonuçlarının duyurulmasını sağlar.
h) Diploma, tasdikname ve öğrenim belgelerini, resmi yazı ve çizelgeleri imzalar.
ı) Okulun ayniyat işlerini bu husustaki yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde yürütür ve ayniyat yönetmeliğine göre, okul demirbaş eşya, araç ve gerecinin sayılması için (Sayım Komisyonu)nu zamanında göreve çağırır.
j) Okulun bina ve tesislerinin korunmasını, sivil hizmetleriyle diğer güvenlik önlemlerinin yasa, özel yönetmelik ve emirlere göre yürütülmesini sağlar.
k) Görevlilerin yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesi içinde görevlendirilme teklifini yapar.
l) Öğretmen ve diğer görevlilerden görevlerini gereği gibi yapmayanları uyarır, devamı halinde yetkisini kullanır, yetkisi dışında kalanları Bakanlığa bildirir.
m) Müdür, Bakanlıktan gelen emir, genelge ve yönetmelikleri okuldaki ilgililere duyurur, gerekli görülen durumlarda bunların uygulanmasıyla ilgili esasları tesbit etmek üzere ilgilileri toplantıya çağırır.
n) Okulun bütçe tekliflerini zamanında hazırlayarak Bakanlığa gönderir.

İzleme, Rehberlik, Denetleme ve Değerlendirme
Madde 13 – Müdürün bu alandaki başlıca görevleri şunlardır:
a) Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve işlerini yakından izler.
b) İzleme, rehberlik, denetleme ve değerlendirme görevini yerine getirirken mevzuat çerçevesi içerisinde ve objektif olarak hareket eder.

Madde 14 – Müdür; izleme, rehberlik, denetleme ve değerlendirme görevini öğretim yılı başında hazırlayacağı bir program çerçevesinde sürekli şekilde yürütür.
Bu denetleme özellikle ilgililerin;
a) Öğrencilere olumlu bilgi, beceri ve davranışlar kazandırma ve başarılarını arttırma,
b) Okul çevre ilişkilerinde uyum ve sıkı bir işbirliği sağlama,
c) Okulun bina, araç ve tesislerini etkili bir şekilde kullanabilme ve koruma imkânları sağlar.

Madde 15 – Müdür, bir program çerçevesinde yaptığı izleme, rehberlik ve değerlendirme ile ilgili bilgileri gizli bir dosyada saklar.

Madde 16 – Müdür; tüm personelin gizli tezkiye varakalarını düzenleyerek zamanında ilgili makamlara bildirir.

Madde 17 – Müdür; yukarıda belirtilen planlama, yürütme, izleme ve rehberlik görevlerinin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden birinci derecede sorumlu olmakla birlikte, bu görevlerin yapılmasında okuldaki ilgili personelin işbirliği ve katkısını da sağlar. Her görevli bu amaçla kendisine okul müdürü tarafından verilen görevlerin yapılmasından ayrıca sorumludur.

Madde 18 – Müdür, okul hizmet ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yetkisini kullanarak verdiği emir ve direktiflerin sonucundan ve mevzuata aykırı hareketlerinden dolayı Bakanlığa karşı sorumludur.
Müdür Yardımcıları

Madde 19 – Müdür Yardımcıları okulun yönetiminde Müdürün en yakın yardımcılarıdır. Eğitim, öğretim ve yönetim işlerinin planlı bir şekilde ve amaçlara uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.

Madde 20 – Müdür yardımcılarının görevlerinden başlıcaları şunlardır:
a) Öğrencilerin kayıt-kabul, eğitim, devam, izin, sınav, askerlik ve bunlarla ilgili defter, dosya ve belgeleri usulüne uygun şekilde düzenlemek ve saklanmalarını sağlamak.
b) Toplantı, gezi, tören gibi faaliyetlerin düzenlenmesinde kendisine verilen işleri usulüne uygun şekilde yapmak.
c) Okulun bina, tesis, araç ve gereçlerin tertip, düzen, temizlik, bakım ve korunmasıyla ilgilenmek ve onların her an kullanılır halde bulunmasını sağlamak.
d) Okulun disiplin kuruluna başkanlık etmek; bu sıfatla disiplin işlerini düzene koymak; yürütmek ve Müdürün havale ettiği konuları inceleyip sonuçlandırmak için ilgilileri göreve çağırmak; disiplin kurulu kararları ile ilgili bütün işlemleri tamamlamak.
e) Öğretmen, memur ve diğer personelin devam-devamsızlık defter ve kayıtlarının tutulmasını, ders görevi ücretleri ile mesai ve yan ödemelerle tahakkuk çizelgesine esas belgelerin hazırlanmasını sağlamak.
f) Not çizelgelerini öğretmenlerden zamanında alarak Müdürün onayına sunmak üzere incelemek, notların sınıf geçme defterine ve karnelere işlenmesini, yıl sonu öğretmenler kurulu kararlarına göre gerekli işlemlerin yapılmasını ve kayıtların tutulmasını sağlamak.
g) Müdür “verile üstü” görevini yaptığı takdirde verildiğinde gider gerçekleştirme memurluğu görevini yapmak.
h) Okulun satın alma işlerinde müdürün verdiği görevleri yapmak.
ı) Hazırlanacak nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak.
j) Sınıf yoklama defterini ve fişlerini günü gününe inceler, öğretmenlerin derslere girip girmediklerini takip etmek, derse girmeyen öğretmenleri yazılı olarak müdüre iletmek.Öğrenci yoklamalarını yapmak ve gerekli önlemleri almak, okula gelmeyen öğrencilerin velileriyle yazışma sağlamak.
k) Öğrencilerle yakından ilgilenmek. Bu suretle öğrencilerin iyi giyinmelerini, dolap ve çekmecelerin temiz tutulmasını sağlamak. Tavır ve hareketlerini kontrol etmek.
l) Yemek listelerinin yönetmelikteki esaslara göre düzenlenmesini, yemeklerin iyi bir şekilde pişirilmesini, yemekhane, mutfak, kiler, bulaşıkhane vb.nin temizlik ve düzenine ait işleri kontrol etmek.
m) Bakanlığa ve Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecek her türlü çizelge, defter ve diplomaları hazırlamak, zamanında ilgili yerlerde bulunmasını sağlamak.
n) Okulun muayene komisyonuna başkanlık etmek. Okula alınan ve eşyaların numune ve şartnamesine uygun olup olmadığına ayniyat memur ve üyelerinden en az biriyle inceleyip gereğini yapmak.
o) Öğrenci velilerine bildirilmesi gerekli olan konularda Müdürlük kanalıyla yazışmayı sağlamak.
p) Öğrencilerin askerlikle ilgili yoklama ve erteleme işlemlerinin zamanında yapılmasını, erteleme hakkını kaybeden öğrencilerin kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilmesini sağlamak.

Öğretmenler
Madde 21 – Öğretmenler kendilerine verilen görevleri, Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle tesbit edilen esaslara göre yapmakla yükümlüdürler.

Madde 22 – Öğretmenlerin görevlerinden başlıcaları şunlardır:
a) Kendilerine verilen dersleri okutarak bunlara ait araştırma, uygulama ve deneyleri yapmak, öğrencilere yaptırmak.
b) Derslerine hazırlıklı girmek, derslerin işlenmesinde öğrencilerin yaparak, yaşayarak, inceleyerek ve araştırarak öğrenmelerini sağlamak, eğitim ve öğretim çalışmalarından konuların gerekli kıldığı araç-gereç gibi her türlü imkânlardan yararlanılmasını sağlamak.
c) “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumlarının Sınıf Geçme ve İmtihan Yönetmeliği” ve genelgelere göre kendilerine verilen sınavlarla ilgili görevleri yapmak.
d) Yıllık planlara bağlı olarak verdikleri ders konuları ile yapılan deney, ödev, uygulama, sözlü ve yazılı yoklama vb. çalışmaları her dersin sonunda ilgili deftere açıkça yazaraka imza etmek.
e) Derste öğrenci yoklamasını yaparak ilgili fişleri işlemek.
f) Okul idaresinin düzenleyeceği nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak.
g) Öğretmenler Kurulu toplantılarına katılmak.
h) Okulun yönetim işlerine yardımcı olmak.
ı) Görevlendirildiği komisyon, eğitici kol ve rehberlik çalışmalarına, Milli Bayramlara katılmak, verilecek görevleri yapmak.
j) Her öğretim yılı başında okutacakları derslerle ilgili birer “Yıllık ders planı” hazırlamak.
k) Tebliğler dergisini aralıksız okumak ve son sayfasındaki kendisine ait yeri imzalamak.
l) Öğretim yılı içinde hastalık, ya da çok önemli bir özür dolayısıyla görevine gelmeyenler özürlerini bir gün içinde okul yönetimine haber verirler. Özürlerini bir hafta içinde belgelendirmek zorundadırlar.
m) Öğretmenlere sınavların devamı süresince ve ders yılı içinde hastalıklarından başka ancak pek önemli nedenlerle izin verilebilir. Bu izinler için yasaların genel hükümleri içinde işlem yapılır.
n) Öğretmenler giyim kuşamlarında sadeliğe önem verir. Günlük davranışlar ve yaşayışlarında örnek olurlar. Dikkati çekecek şekilde aşırı süs ve gösterişli giyimlerden sakınırlar. Erkek öğretmenler sakal ve aşırı derecede uzun saç bırakamazlar. Öğretmenler okulda, derste ve törenlerde başı açık bulunurlar.
o) Öğretmenler hiç bir suretle özel ders veremezler ve dershanelerde görev alamazlar.
p) Öğretmenler derslik, laboratuvar, okul bahçesi vb. yerlerde öğrenci karşısında sigara içemezler.
r) Öğretmenler not defterlerini her zaman yanlarında taşırlar. Derse kaldırdıkları öğrencilere uygun görecekleri notları mürekkepli kalem ile bu deftere yazarak o ders içinde öğrenciye bildirmek zorundadırlar. Yazılı yoklamalara ve ödevlere ilişkin notları da not defterlerine aynı şekilde geçirerek öğrencilere bildirirler.
s) Öğretmenler kurulu ile kendilerine verilen sınıfın eğitim işlerini üzerlerine alırlar. Öğretmenler bu sınıftaki çocukların ayrı ayrı üstünlüklerini, kusurlarını incelemeye çalışırlar, eğitimini üzerine aldıkları sınıf öğrencilerinin okul içi ve dışındaki durumları, davranışları, çalışmalarıyla yakından ilgilenirler. Okul müdürlüğü ile bu hususta iş birliği yaparlar. Öğrenciler hakkında genel bilgi formlarını tanzim ederek bir dosyada saklarlar.
t) Not defterleri, öğretim yılı başında imza karşılığı alınır. Öğretim yılı sonunda imza karşılığı idareye teslim edilir.
u) Öğretmenler ev adreslerini, değiştirdikçe yenisini ve izinli gittikleri zaman izinlerini geçirecekleri yeri okul idaresine bildirmek zorundadırlar.

Madde 23 – Etüd görevini yürüten öğretmenler, tercihan Maliye Meslek Lisesi çıkışlı, yüksek okul mezunu ve memuriyette en az beş yıl çalışmış elemanlar arasından, okul müdürünün görüşü alınarak Bakanlık onayı ile atanırlar. (Etüd görevini yürüten öğretmenler, öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme ve etüd saatlerinin denetimi, rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi görevlerinin yanında normal çalışma saatlerinin dışında hafta sonu, bayram ve resmi tatil günleri okulda kalmak, gece öğrencilerin her türlü sorunlarıyla ilgilenmekle yükümlüdürler).

Madde 24 – Maliye Meslek Lisesinde nöbet görevini müdür hariç, müdür yardımcısı ve bütün öğretmenler idarece yapılacak bir liste uyarınca tutarlar.

Madde 25 – Nöbetçi öğretmenin görevlerinden başlıcaları şunlardır:
a) Günlük vakit çizelgesini uygulamak.
b) Isıtma, elektrik ve sıhhi tesislerin çalışıp çalışmadığını okul için temizliğin yapılıp yapılmadığını, okul bina ve tesislerini yangından koruma önlemlerinin alınıp alınmadığının günlük kontrolünü yapmak, giderebileceği eksiklikleri gidermek, gerekli olanları ilgililere duyurmak.
c) Bahçe, koridorda ve sınıftaki öğrencileri izlemek.
d) Nöbet sonunda “okul nöbet defteri”ne nöbet süresi içinde önemli olayları ve aldığı önlemleri belirten raporu yazmak.
e) Beklenmedik olaylar karşısında gerekli önlemleri almak ve durumu ilgililere bildirmek.
f) Nöbetçi öğretmen okul müdürünün izin almadan nöbet görevinden ayrılamaz, nöbetçi öğretmen zorunlu nedenlerden ötürü okuldan ayrılmak mecburiyetinde olursa müdürden, müdür bulunmadığı takdirde müdür yardımcısından izin alır.

Diğer Personel
Madde 26 – Diğer personel deyimi okul yönetici ve öğretmenleri dışında kalan görevlileri kapsar. Bunların unvan ve sayıları Bakanlıkça tesbit edilir, atamaları usulüne uygun bir şekilde yapılır.

Madde 27 – Okulda görevlendirilecek diğer personel ve bunların görevlerinin başlıcaları şunlardır.

İdare Memuru
Madde 28 – Maliye Meslek Lisesinde bir idare memuru bulunur. İdare memuru en az lise veya dengi meslek okulu mezunları arasından seçilir.

Madde 29 – İdare memurunun görevleri şunlardır:
a) İdare memuru; okul binalarının eşya ve tesislerinin iyi korunmasından ve temizliğinden sorumludur. Bu işleri düzeninde yürütür. Müdür ve yardımcılarından alacağı emirlere göre hareket eder.
b) Derslik, yemekhane, revir, mutfak, tuvalet ve yatakhane gibi yerlerin ders araç ve gereçlerinin temizlik işlerini günü gününe yaptırır.
c) İdare memuru; okulun demirbaş eşya ve ayniyat sayım komisyonu ile muayene komisyonunun tabii üyesidir.
d) Okul hizmetlilerinin temizliğini izler, görevlerini ayırır ve denetler. Hizmetlilerin izin listesini düzenleyerek müdürlüğe verir.
e) Günlük yedirme tabelasını yapar, idareden verilecek benzeri hizmetleri yürütmekle yükümlüdür.

Evrak Memuru
Madde 30 – Evrak memuru okulun bütün yazı işlerinde, gelen ve giden evrak defteri ve kayıtlarından ve bunlara ait dosyaların tutulmasından sorumlu olup, bütün yazıların asıl ve suretlerini düzenleyeceği dosyalarda dikkatle saklar ve yazı işlerini günü gününe neticelendirir.
Evrak memurunun diğer görevleri ise şunlardır:
a) Öğrenci kaydı sırasında müdür yardımcılarıyla birlikte çalışır.
b) Öğrenci kaydı için gereken evrakın eksiklerini müdür yardımcısına haber verir ve onları izler, yüklenme senetlerini tamamlar ve mali işler dışında kalan bütün yazışma işlerini yürütür.
c) Memur, öğretmen ve hizmetlilerin dosyalarını, sicil defterlerini tutar ve bunlarla ilgili gelişmeleri günü gününe işler.

Hesap Memuru
Madde 31 – Hesap memurunun görevleri şunlardır:
a) Satın alınacak veya satılacak eşya ve gereçlerin artırma ve eksiltme şartlarını, sözleşme projelerini hazırlamak.
b) Bütçeye konacak yıllık masraf hesaplarını hazırlamak ve mali işlere ait yazı işlerini yönetmek.
c) Mutemet olarak kendisine verilen avansı, müdürden alacağı emirlere, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak harcar ve hesabını zamanında kapatır.
d) Memur, öğretmen ve hizmetlilerle öğrencilerin bordrolarını her ay düzenli olarak tanzim eder.
e) Harcama belgelerini kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlar. Bununla ilgili belgeleri “Ayniyat Yönetmeliği”nin gerektirdiği faturaların örneklerini ve satın alma kararlarını dosya halinde saklar.
f) Ödenek defterini usulüne uygun olarak tutar, takip ve kontrolünü yapar.
g) Öğrenci adına gelmiş para ve kolileri postadan alır.
h) İdarece verilecek diğer görevleri de yapar.

Ayniyat Saymanı
Madde 32 – Ayniyat saymanı, okulun ayniyat işlerini “Ayniyat Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütmekle yükümlüdür.

Ambar Memuru
Madde 33 – Ambar Memurunun görevlerinden başlıcaları şunlardır:
a) Satın alınan eşya, araç, gereç, makina ve erzakın tesliminde hazır bulunmak, muayene edilerek kabullerine karar verilen erzak, araç, gereç, eşya ve makinayı ambar ya da depoda özenle korumak, tutmak, gerekli olan yerlere usulüne göre vermek.
b) Ambar ve depo esas defterlerini ve öğrenci eşya ve gerecini dağıtma defterlerini tutmak.
c) İdare memuru tarafından düzenlenen tabelaya göre erzakı nöbetçi öğretmenin ve öğrencinin yanında çıkarmak ve tabelayı imza ettirmek.
d) Ambar çıkış pusulalarını düzenlemek ve müdüre imzalatarak malzemeyi vaktinde ilgililere vermek, okula gelen yiyecek ve gerecin muayenesi ve teslimi için ayniyat yönetmeliği gereğince yapılması gereken işleri izleyip sonuçlandırmak, bu iş ve işlemlerle ilgili belgeleri saklamak.
e) Ambar ve depolara giren ve çıkan eşya kayıtlarını ayniyat yönetmeliği esaslarına göre zamanında yapmak, mali yıl başında ambar ve depo sayımları sonunda cetvel ve tutanakları düzenlemek.
f) İdareden verilecek benzeri işlerden, ambarın temiz ve düzenli tutulmasından sorumlu olmak.

Kütüphane Memuru
Madde 34 – Kütüphane memurunun görevlerinden başlıcaları şunlardır:
a) Kendisine teslim edilen ders-araç-gereç ve kitapları korumak; kullanılmaya hazır halde bulundurmak; bunların temizlik ve düzenini sağlamak.
b) Ders araç-gereciyle, kitaplık demirbaşlarına ve ait demirbaş eşya esas ve yardımcı defterlerini tutmak.
c) “Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği”ne göre kitaplığı düzenlemek.
d) Ders araç-gereç ve kitaplardan ilgili öğretmen ve öğrencilerin yararlanmalarına yardımcı olmak.

Yardımcı Hizmetler
Madde 35 – Aşağıda belirtilen işleri yapmak üzere okulda yeteri kadar yardımcı hizmetler sınıfından personel alınır.
Bu personelin görevlerinden başlıcaları şunlardır:
a) Okul binası, atölye ve tesisler ile okul eşyalarının temizliğini yapmak.
b) Okula gelen çeşitli malzeme, araç ve gereçleri gerekli yerlere taşıma ve yerleştirme.
c) Okulun badana, boya ve benzeri işlerini yapmak veya yardım etmek.
d) Okulun posta ve evrak dağıtım işini okul içinde ve dışında yürütmek.
e) Mutfak işlerinde yardımcı olmak.
f) Okul ve tesislerin tüm koruma ve emniyet görevlerini yapmak.
g) Okul bahçesinin temizlik, bakım ve diğer hizmetlerini yapmak.
h) Okul idarecisi ve öğretmenlerinin verecekleri hizmet ile ilgili diğer işleri yapmak.

Madde 36 – Okul öğrencilerinin ve personelinin hizmetlerini yürütmek için okulda yeterince terzi, berber, bekçi ve çamaşırcı, yemekhane personeli bulunur. Bu hizmetliler gibi, ısıtma görevinde çalışan kaloriferciler de okul müdürünün vereceği emirlere göre hareket ederler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
OKULUN SAĞLIK İŞLERİ

 

Okul Doktorunun Görevleri
Madde 37 – Okulda ücretli ya da aylıklı bir doktor görevlendirilebilir.
Okul doktorunun görevlerinden başlıcaları şunlardır:
a) Her öğretim yılı içinde öğrencileri en az bir defa genel muayeneden geçirerek sonuçlarının her öğrencinin kişisel dosyasındaki sağlık sayfasına yazılmasını sağlamak,
b) Okul beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerinin yardımıyla yılda iki defa öğrencilerin boy ve ağırlığının dosyasındaki sağlık sayfasına yazılmasını sağlamak,
c) Okul müdürünün belirteceği gün ve saatte okula gelerek okul tarafından muayeneye gönderilen öğretmen, memur, öğrenci ve hizmetlileri muayene etmek, durumlarını bir deftere yazmak ve her biri hakkında gereken önlemleri almak,
d) Okulun revirini yönetmek ve revirde yatan hastaları tedavi etmek,
e) Okulda öğrenciye verilecek yiyecek ve içeceklerin cins ve ağırlıklarına dikkat etmek, yemek listesinin düzenlenmesinde düşüncelerini bildirmek Okulun dersane, yatakhane ve diğer kısımlarını sağlık bakımından sık sık kontrol etmek ve gerekli gördüğü tedbirleri okul müdürüne bildirmek,
f) Devlet Memurları Yasasına göre görevli personelin bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin okulda muayene ve tedavilerini yapmak,
g) Görevli, sağlık memuru veya hemşire ise bu bölümdeki muayene dışındaki hizmetleri yapmak, gerektiğinde okulda yatmak, öğrencileri hastaneye götürüp getirmek ve öğrenci ilaçlarını alarak tedavisinde kullanılmasını sağlamakla yükümlüdürler.

 

 

BEŞİNCİ BÖlÜM
KURULLAR VE KOMİSYONLAR

 

Öğretmenler Kurulu
Madde 38 – Öğretmenler Kurulu okulun tüm kadrolu öğretmenleri ile ücretle derse giren öğretmenlerinden oluşur.
Öğretmenler Kurulunun başkanı müdürdür. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı başkanlık eder (Görevli müdür yardımcısı)
Öğretmenler kurulu derslere başlamadan önceki hafta içinde, kanaat dönemleri sonunda, ilgili yönetmeliklerde belirtilen ve ayrıca müdürün gerekli gördüğü zamanlarda toplanır.
Öğretmenler kurulu kararları müdürün onayından sonra yürürlüğe girer. Bunlardan gerekli görülenlerin bir örneği Bakanlığa gönderilir. Olağan üstü haller dışında öğretmenler kurulu toplantılarının zamanı, yeri ve gündemi bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur ve öğretmenler odasına asılır. Öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

Madde 39 – Öğretmenler kurulunda:
a) Eğitim, öğretim işlerinin düzenli yürütülmesi,
b) Okulun disiplin işleri,
c) Yeteri kadar başarı düzeyine ulaşmayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemler,
d) Öğrencilerin not durumlarının incelenmesi ve başarılarının değerlendirilmesi,
e) Bakanlığın bildireceği konular,
f) Öğretim yılı içinde yapılan eğitim ve öğretim çalışmalarının öğretim yılı sonunda değerlendirilmesi,
g) Okul müdürünün gerek gördüğü diğer konular,
h) Öğretmen kurulunun tartışılmasını gerekli gördüğü eğitim, öğretim işleri ile ilgili diğer konuları,
Görüşülür.

Madde 40 – Öğretmenler kurulu kararlarını, toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verir, öğrencilerin kurul kararı ile sınıf geçme durumları görüşülürken, o sınıfta ders veren ve uygulaması olan öğretmenler (Sınıf Öğretmenler Kurulu) oya iştirak eder, oyda denklik olduğunda müdür tarafı çoğunluk alır.

Madde 41 – Öğretmenler Kurulu ile sınıf ve zümre öğretmenleri toplantılarında yapılan görüşmeler tutanağa geçilir. Görüşmelerde alınan karar ve önlemlerin uygulama sonuçları sonraki toplantılarda gözden geçirilir ve gerekli kararlar alınır.

Sınıf ve Zümre Öğretmenleri Toplantıları
Madde 42 – Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ile aynı şubede ders okutan öğretmenler, aralarında sürekli bir işbirliği ve beraberlik sağlamak üzere toplanırlar.
Bu toplantılarda:
a) Öğrenci başarılarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,
b) Eğitim programlarını ve derslerin birbiriyle uyumlu olarak yürütülmesi,
c) Öğrenci ödevleriyle sınavların düzenlenmesi ve değerlendirilmesi ve gerekli görülecek diğer konular üzerinde görüşülür.

Satınalma ve İhale Komisyonları
Madde 43 – Okulun bütçesinden alınacak araç, gereç, makina, eşya ve malların alımlarıyla ihale işleri “2490 sayılı Arttırma-Eksiltme ve İhale Kanunu” ile “1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu” gereğince kurulacak komisyonlarca bu yasalar hükümlerine göre yapılır.

Muayene-Teslim Alma ve Sayım Komisyonları
Madde 44 – Usulüne göre satın alınan araç, gereç, makina, eşya ve malların şartname ve sözleşmelerde belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadığı yönünden muayenesini yaparak bunların kabul ya da geri çevrilmesinde karar vererek “Ayniyat Yönetmeliği” hükümlerine göre okul eşya ve gerecinin sayım ve denetlenmesi ile ilgili görevleri yapmak üzere müdür yardımcılarından birinin başkanlığında okul müdürünün uygun göreceği üç kişiden oluşan muayene, teslim alma ve sayım komisyonu kurulur.
Bu komisyonun muayene ve teslim alma işlemleriyle ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır.
Satın alma komisyonunda görev alanlar, muayene-teslim ve sayım komisyonunda görev alamazlar.

 

ALTINCI BÖLÜM
KAYIT VE KABUL KOŞULLARI

 

Madde 45 – Okulun birinci sınıfına Temel Eğitim II. Kademe mezunu kız ve erkek öğrenci alınır. Her yıl alınacak öğrenci sayısı Bakanlıkça saptanır.

Madde 46 – Okulun birinci sınıfına kabul edilecek öğrenciler sınavla seçilir. Sınavlar Temel Eğitim II. kademe okulları (Ortaokul) yaz dönemi mezunu olan öğrenciler arasından iki aşamada yapılır.
a. Birinci basamak sınavı, ortaokul seviyesinde Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan “Genel Yetenek ve Başarı Testi” şeklinde yapılır. Sınav tarihi ve koşulları en az iki ay önceden ilan edilir ve ilgililere duyurulur.
b) Test sınavı sonunda başarı sıralamasına göre okula alınacak öğrenci sayısının iki katı kadar öğrenci sözlü sınavına çağrılır. Sözlü sınavlar, ortaokul üçüncü sınıf müfredat programının kapsadığı Türkçe ve Matematik konularından Eylül ayı içinde, okul müdürünün başkanlığında, branş öğretmenlerinden oluşacak komisyonlar tarafından yapılır.

Madde 47 – Adayların sınavlara katılabilmeleri için ortaokul süresince sınıfta kalmamaları, ortaokuldan sonra ara vermemeleri, lise ve dengi okullardan birine devam etmemeleri ve başvurdukları yılın yaz döneminde doğrudan okulu bitirmiş olmaları gerekir.

Madde 48 – Adaylar başvurdukları öğretim yılının 30 Haziran’ı itibariyle; 14 yaşından gün almış, 17 yaşından gün almamış olacaklardır.

Madde 49 – Sınava giriş için bir form dilekçe ile Maliye Meslek Liselerinin bulunduğu illerde okul müdürlüklerine, diğer illerde Defterdarlıklara başvururlar.

Madde 50 – Bakanlık teşkilatında çalışanların çocukların % 10 kontenjan tanınır. Bu kontenjan aşağıdaki şekilde uygulanır.
Okula alınacak toplam öğrencinin % 90’ı test sınavında aldıkları en yüksek puandan başlayarak sıralandıktan sonra:
a. Sözlü sınavına çağırılacak toplam öğrencinin % 90’ı, test sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak aşağıya doğru sıralanır. Geri kalan % 10 ise, % 90’lık dilime girenler dışında kalanlar arasından maliyeci çocuklarının en yüksek puan alanından başlanılarak aşağıya doğru sıralanır.
b. Okula kesin kayıt yaptıracak öğrencinin % 90’ı, sözlü sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak aşağıya doğru sıralanır. Geri kalan % 10 ise, % 90 lık dilime girenler dışında kalanlar arasından maliyeci çocuklarının en yüksek puan alanından başlayarak aşağıya doğru sıralanarak saptanır.

Madde 51 – Kesin kayıt için şu belgeler istenir:
a. Nüfus hüviyet cüzdanı,
b. Öğrenim belgesi (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokul mezunları ile Milli Eğitim Bakanlığınca ortaokula denkliği kabul edilen okullarca verilen diplomanın aslı),
c. Sağlık raporu (Sözlü sınavlardan sonra getirilecek rapor; öğrencide bulaşıcı hastalık veya memurluk görevini düzenli görmeğe engel bir beden ya da akıl hastalığı veya akıl zayıflığı olmadığı ve öğrencinin tam sağlıklı, ülkenin her ikliminde görev alabilecek bünyede görüldüğü kaydını taşıyacak şekilde tam teşekküllü Devlet Hastahanesinden alınmış olacaktır.
d. Doğruluk belgesi (Cumhuriyet Savcılığından alınır),
e. 4,5-6 cm. büyüklüğünde 8 adet resim,
f. Evli, dul, nişanlı olmamak (Okulu bitirinceye kadar evlenmemeyi ve nişanlanmamayı kabul etmiş olmak. Nişanlanan ve evlenen öğrencilerin okulla ilişiği kesilir ve haklarında yüklenme senedine göre gerekli yasal kovuşturma yapılır).

Madde 52 – Sözlü sınavında başarı kazanarak okula girmeyi hak eden öğrencilerden örneğe uygun olarak düzenlenmiş bir taahhüt ve kefalet senedi alınır (Örnek:1).
Okul idaresince belirtilen tarihe kadar kesin kaydını yaptırmayanların yerine yedekler (yedek sırasına göre), çağırılır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM
EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ

 

Madde 53 – Okulda eğitim ve öğretim çalışmalarında, Milli Eğitim Bakanlığınca ortaöğretim kurumları için düzenlenen çalışma takvimi esas alınır.

Madde 54 – Öğretim, amaca uygun olarak düzenlenen müfredat programına göre yapılır. Amaç, öğrenciye hayatta gerekli bilgileri vererek, yaparak, kendisine yaptırarak, derste ve uygulamada öğretmek ve gereği kadar beceri kazandırmaktır.
a) Öğrencilere yaptıklarını sevdirmek suretiyle iyi öğrenmeleri sağlanmalıdır.
b) Öğrencilere verilen ödevler ileride kullanabilecekleri hayati bilgi ve alışkanlıkları kazandırmalıdır.
c) Öğretilenler tekrar edilmeli ve tekrarlar o işi iyi yapmayı ve ilerletmeyi sağlayıncaya kadar sürdürülmelidir.
d) Birbiriyle ilgili konular veya birbirini tamamlayan teorik ve pratik bilgiler aynı zamanda ve birbiri ardından öğretilmelidir.
e) Dersler için sağlanan aletlerin öğrenciler tarafından iyi kullanılması, kayıp edilmemesi,temiz olarak saklanması, sağlanmalı, öğrenciler buna alıştırılmalıdır.
f) Nöbetçi öğretmene yardımcı olmak için son sınıf öğrencilerine sıra ile nöbet tutturulur.

Madde 55 – Okulun tümü öğrencilerinin etüd ve konferanslara düzenli olarak devam zorunluluğu vardır. Öğretmenler çalışmayan ya da verilen ödevleri yapmayan veya derse girmeyen öğrencilerin adlarını okul yönetimine bildirirler.
Öğrencilerin devamında yoklama yöntemi okul yönetimince belirlenir.Özürsüz ve izinsiz olarak ders, etüd ve konferansa katılmayan öğrenclier o gün devam etmemiş sayılırlar.
Ders süreleri 45 dakika, teneffüsler 15 dakikadır:

Madde 56 – Son sınıf öğrencileri mesleki bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek amacıyla ders kesiminden bir ay önce başlayacak bir yoğunlaştırılmış uygulamalı çalışma yaparlar. Bu uygulama ders kesimine kadar devam eder.

Madde 57 – Yoğunlaştırılmış uygulamalı çalışmaların yürütme şekli ve koşulları okul müdürlüğünce hazırlanan ve Bakanlığın onaylayacağı bir programla belirlenir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
PROGRAMLAR

 

Eğitim Programı
Madde 58 – Okulun eğitim programı, dördüncü maddede sayılan amaç ve görevleri gerçekleştirmek üzere:
a) Öğrencilere temel nitelikte genel kültür kazandıran ortak dersleri,
b) Öğrencileri maliye alanına hazırlayan meslek dersleri,
c) Öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerinin oluşmasına yardımcı olan rehberlik ve eğitsel çalışmaları kapsar.

Ortak Dersler
Madde 59 – Ortak dersler öğrencilere temel nitelikte genel kültür veren ve her öğrencinin alması gereken derslerdir. Bu derslerde, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve bütün programlar için ortak derslerin öğretim programları uygulanır ve ders kitapları okutulur.

Meslek Dersleri
Madde 60 – Hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan programlar için meslek dersleri, maliye alanında orta seviyeli meslek memuru formasyonu kazandıran derslerdir. Bu derslerin programları Milli Eğitim Bakanlığının onayından sonra uygulanır.

Eğitsel Çalışmalar
Madde 61 – Rehberlik ve eğitsel çalışmalar, öğrencilerin bilgi, beceri ve kişiliklerini kazanabilmelerini sağlayacak ve öğretim süresince yeteneklerini değerlendirecek çalışmalardır. Bunlar öğretim yılı başında tesbit edilen bir plan ve programa göre düzenlenir.

Madde 62 – Hazırlanan rehberlik ve eğitsel kol çalışmaları plan ve programları, 2 Ağustos 1976 tarih ve 1894 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “ilk ve orta Dereceli Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği”ne göre uygulanır.

Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi
Madde 63 – Hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan programın ortak ve meslek derslerinin adlarını ve haftalık ders saatlerini kapsayan ders dağıtım çizelgesi ile eğitim programı Milli Eğitim Bakanlığının onayından sonra uygulanır.

Madde 64 – Okul müdür ve müdür yardımcılığına atanacakların yüksek öğrenim mezunu olması, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında veya Bakanlıkta en az müdürlük için 10 yıl müdür yardımcılığı için de 7 yıl hizmette bulunması şarttır.

Madde 65 – Okulun genel kültür dersleri Milli Eğitim Bakanlığının benzeri okullarında öğretmenlik yapabilecek nitelikleri taşıyan, meslek dersleri ise gerekli deneyime sahip bakanlıkça görevlendirilecek yüksek öğrenim görmüş kimseler tarafından okutulur.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM
SINIF GEÇME VE SINAVLAR

 

Madde 66 – Okulun sınıf geçme ve sınav işleri; “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Temeleğitim II. Kademe Okulları (Ortaokullar) İle Ortaöğretim Kurumlarının Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre yapılır.
Ancak, birinci sınıflarda Hukuk, ikinci sınıflarda Ticaret Muhasebesi ve üçüncü sınıflarda Vergi Usul Kanunu derslerinin notları kurulda görüşülmez.
Kültür dersleri ile Ticaret Muhasebesi ve Devlet Muhasebesi derslerinden bütünleme sınavları yazılı olarak yapılır. Diğer derslerin bütünleme sınavları da özelliklerine göre (Beden eğitimi, meslek dersleri ve yabancı dil dersleri vb.) yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlardan birine veya birkaçına birden başvurularak yapılabilir. Bu durumda sınav şeklini okul yönetimi belirler.
Uygulanacak sınav şekli sınav çizelgesiyle birlikte okulda duyurulur.
Hem yazılı hem sözlü yapılacak sınavlarda; yazılı sınavlar sözlü sınavlardan önce yapılır. Ancak sınav kâğıtları değerlendirilmez. Sözlü sınavlar yazılı sınavları izleyen ilk iş gününde yapılır. Sözlü sınavlar sonuçlandıktan sonra kâğıtların okuma işlemine başlanır.

Madde 67 – Bir öğrenci ara sınıflarda en fazla bir yıl sınıfta kalabilir. İki yıl aynı sınıfta üst üste veya ayrı ayrı sınıflarda kalan öğrencinin okulla ilişiği kesilir. Bu öğrenciler ile kefilleri hakkında derhal tazminat kovuşturması yapılır.

Madde 68 – Okulun son sınıfında olup dört imtihan döneminde mezun olmamış ve hangi sınıfta olursa olsun disiplin yönetmeliğinde belirtilen kovmayı gerektiren suçlardan dolayı okulla ilişiği kesilmiş olan öğrenci ve kefilleri hakkında tazminat hükümleri uygulanır.

 

ONUNCU BÖLÜM
ÖĞRENİM BELGELERİ

 

Diploma
Madde 69 – “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve İmtihan Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine göre Maliye Meslek Lisesinden mezun olmağa hak kazanan öğrenciye diploma verilir (Örnek:2).
Diplomalara 1943-1944 öğretim yılının sonundan başlayıp devam edecek bir genel numara ile her döneme ait derece sırasını gösterece bir özel numara konur.
Diplomalar onaylanmak üzere Bakanlığa ve tescil için Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.

Başarı Durum Belgesi
Madde 70 – Diploma almağa hak kazananlara uygun şekilde düzenlenecek başarı durum belgesi verilir.

Tasdikname
Madde 71 – Okuldan diploma almağa hak kazanma durumu dışında herhangi bir nedenle ayrılacak öğrenciye, velisinin yazılı isteği üzerine usulüne uygun şekilde düzenlenecek tasdikname imza karşılığı verilir. Tasdikname ile okuldan ayrılan öğrenciler hakkında kanuni tazminat koğuşturması yapılır.

Öğrenim Belgesi
Madde 72 – Öğrencilik hakkı devam edenlere isterlerse okuldaki öğrenim durumlarını belirtir resmi bir yazı verilir.
Aldıkları kayıt örneklerini iki defadan fazla kaybedenler, bir dilekçe ile okul idaresine başvururlarsa durumları fotoğraflı bir yazı ile istedikleri resmi makamlara bildirilir.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM
YEDİRME VE GİYDİRME İŞLERİ

 

Yedirme
Madde 73 – Maliye Meslek Lisesine parasız yatılı olarak kabul edilen öğrenciler okulda yedirilir, yatırılır ve giydirilirler.
Okul müdürü, müdür yardımcıları, kadrolu öğretmenler ve okulda görevli kadrolu memur ve yardımcı hizmetlilerle öğle yemeği sırasında dersi olan öğretmenler günlük yemek tabelasına alınarak yedirilirler. Bu kişilere okulun tatildönemlerinde de öğle ve akşam yemeği verilir.
Sınavlar sırasında öğretmenlerle gözetmenlere de öğle yemeği verilir.

Madde 74 – Öğrenci, memur ve görevlilerden; uzman doktordan ya da sağlık kurulu raporuna dayanılarak normal yedek yerine diatetik (Dietli) yemek yeme zorunda olanlara bu tür yemek verilir.

Madde 75 – Yemekhane dışına yemek çıkarılmaz ve yemek zamanları dışında yemekhanede kimseye yemek verilmez. Okul revirinde yatan öğrencilerin yemekleri revire gönderilir.

Madde 76 – Okul mutfağına tabela dışında hiç bir yemek sokulmaz, hasta yemekleri hariç özel yemekler pişirilmez.

Madde 77 – Yemek listesi ekli 1, 2 ve 3 sayılı cetvellere göre; vücudu yapan, büyüten, onaran, ayarlayan, enerji veren ve koruyan besinler olmak üzere; mevcut yiyecek stokları, sözleşmelerin teslim şekli ve tarihleri, mevsim ve iklim durumları gözönünde bulundurularak düzenlenir.

Madde 78 – İnceleme ve gezi amacıyla topluca gidilen yerlerdeki yiyecekler öğrencilere kumanya olarak verilir.

Madde 79 – Öğrencilere, günün koşullarına göre her yıl bütçe yasasındaki hükme göre Bakanlıkça tesbitedilen oranlarda harçlık verilir.

Madde 80 – Her öğretim yılı sonunda; son sınıf öğrencileri, yönetici, öğretmen ve gerekli personel ile birlikte bilgi, beceri ve görgülerini artırmak amacıyla 15 gün Maliye Bakanlığının eğitim ve dinlenme tesislerinde uygulamalı eğitim ve gezi yaparlar. Bu amaçla her yılın bütçesine ödenek konur.

Giydirme
Madde 81 – Her öğrenciye aşağıda kullanma süreleri, adetleri ve cinsleri yazılı giyim eşyaları verilir.

Cinsi

Adet

Kullanma Süresi

Palto-Pardesü

1

3

Kışlık Giysi

1

1

Yazlık Giysi

1

1

Gömlek

2

1

Fanila

1

1

Atlet

2

1

Kilot

3

1

Çorap

6

1

Mendil

3

1

Ayakkabı

1

1

Lastik

1

1

Ayakkabı

1

1

Kravat

2

1

Havlu

1

3

Banyo Takımı

1

3

Eşofman

2

1. ve 3. sınıflarda verilir

Pijama

1

1

Terlik

 Üç yılda bir verilir

NOT: 1 – Kız öğrencilere bu eşyalara denk giyim eşyası verilir.
2 – Giyim eşyasını hak eden personele Bakanlıktaki emsallerine uygun giyim eşyası verilir.

Madde 82 – Öğrencilere ders kitaplarıyla defterleri okul idaresince sağlanır.

Madde 83 – Öğrenciler hafta tatillerinde veya resmi tatillerde ailelerinin yanlarına evci çıkabilirler. Şehirde ailesi olmadığı için evli abisi, ablası, dayısı ve amcasının yanına evci çıkmak isteyenler ailelerinin izinlerini bildirir bir belgeyi okul idaresine vermek zorundadırlar.

Madde 84 – Evci çıkacak öğrenciler; Cuma akşamından Pazar akşamı etüd saatine kadar, resmi tatillerde de tatilin son günü etüd saatine kadar izinlidirler. Evci olmayan öğrenciler Cumartesi ve Pazar günü akşamı idarenin bildirdiği saatte okulda bulunmak zorundadırlar.

Madde 85 – Evci çıkacak öğrenciler izin belgelerini velilerine imza ettirip okula dönüşlerinde idareye verirler. Disiplinsiz davranışları görülenlerin evci belgeleri iptal edilir.

Madde 86 – Olağanüstü durumlarda öğrencilere okul müdürünün teklifi ve Bakanlığın onayıyla izin verilebilir.

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

 

Madde 87 – Okulda tutulması gereken defter, cetvel ve dosyalar şunlardır:
1 – DEFTERLER:
a) Öğrenci aday defteri,
b) Öğrenci künye defteri,
c) Her sınıf için, öğrenci yoklama, devam, özet defteri (Tek defter halinde),
d) Sınıf ders defteri,
e) Sınıf geçme defteri,
f) Başarı durum belgesi defteri,
g) Diploma defteri,
h) Disiplin kurulu kararı defteri,
ı) Teftiş defteri,
j) Öğretmen, memur ve hizmetli devam devamsızlık defteri,
k) Öğretmen, memur ve hizmetli sicil defteri,
l) Gelen ve giden evrak defteri,
m) Zimmet defteri (Posta, zimmet, evrak defteri),
n) Ödenek defteri,
o) Avans defteri,
p) Demirbaş eşya esas defteri (A, B, C Demirbaş esas defteri),
r) Nöbet defteri,
s) Ambar ana defteri,
t) Günlük tabela cetveli,
u) Öğrenci eşya dağıtma defteri,
v) Revir defteri,
y) Ayniyat yönetmeliğine göre tutulması gereken isteme pusulaları, çıkarma pusulaları, muayene raporları ve öteki çizelgeler, tutanaklar.

2 – ÇİZELGE VE DOSYALAR
a) Disiplin kurulu belgeleri dosyası,
b) Öğrenci kişisel dosyaları,
c) Sınıfların öğrenci listeleri dosyası,
d) İstatistik cetvelleri dosyası,
e) Kanaat ve sınav notları cetvelleri dosyası,
f) Öğretmenler kurulu tutanakları dosyası,
g) Öğretmenlerin haftalık ders programları dosyası,
h) Nöbet çizelgeleri dosyası,
ı) Öğretmen ve memurların günlük imza çizelgeleri dosyası,
j) Öğretmen, memur ve hizmetli ve diğer personelin şahıs dosyaları,
k) Okula gelen ve okuldan giden yazıların dosyaları (Desimal sisteme göre),
l) Gizli yazılar dosyası,
m) Seferberlik dosyası,
n) Satın alma işleri ile ilgili karar dosyası,
o) Masraf gerçekleştirme dosyası, ödeme çizelgeleri ile ödenekler dosyası,
p) Maaş ve ücret bordroları ödenekleri dosyası,
r) Demirbaş eşyanın kayıt silme işlemlerine ait dosya,
s) Demirbaş eşya sayım ve devir tutanakları dosyası,

Madde 88 – Okulda, Milli Eğitim Bakanlığının orta öğretim kurumlarında uygulanan devam ve devamsızlık prensipleri uygulanır.

Madde 89 – Tatiller hariç olmak üzere okulda sabahları bir, akşamları iki bölüm halinde toplam üç saat zorunlu etüd yapılır.

Madde 90 – Ulusal ve yerel bayramların ve günlerin kutlanmasına, okul içinde ve dışında yaşatılmasına, okul bütün varlığı ile katılır. Öğretmen, memur ve öğrencilerin bu bayramların kutlama törenlerinde bulunmaları, bayram törenlerine katılmaları, kendilerine düşen ödevleri yapmaları en önemli görevleridir.

Madde 91 – Okulda disiplin yönünden “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları disiplin Yönetmeliği” uygulanır.

Madde 92 – Öğrencilerin kıyafetleri sade ve temiz olacaktır. Bu durum aile, yönetici ve öğretmenler tarafından sağlanmalıdır. Öğrenciler okul rozetinden başka rozet, ziynet eşyası ve benzeri takı takamazlar.

Madde 93 – Bu Yönetmelikte yer almayan konularda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretimle ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

Geçici Madde 1 – Maliye Meslek Lisesinin Kurs bölümünü bitirenlerden ortaokul mezunu bulunanlar, Bakanlığın izniyle bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvurdukları takdirde “Maliye Meslek Lisesi Bitirme Sınavları”na kabul edilirler.

Geçici Madde 2 – Sınav, kurs bölümünü bitiren ortaokul mezunları için, “Maliye Meslek Lisesi Öğretim Programının her üç sınıfının meslek ve kültür derslerinden yapılır.

Geçici Madde 3 – Okulun bitirme sınavlarına girmek isteyenler her yıl Nisan veya Temmuz ayı içinde dilekçe ile Bakanlığa başvururlar.
Adayların, dilekçelerine şu belgeleri iliştirmeleri gerekmektedir.
a) Nüfus cüzdanının onanmış örneği,
b) Ortaokul ve Maliye Kursu diplomalarının onanmış örneği,
c) Yeni çekilmiş dört adet vesikalı fotoğraf./p>

Geçici Madde 4 – Okulun bitirme sınavlarına girme dilediğinde bulunanların dilekçeleri incelendikten sonra, isteklilerden Nisan ayı içinde başvurmuş olanlar Haziran döneminde, Temmuz ayı içinde başvurmuş olanlar da Eylül döneminde sınava alınırlar.

Geçici Madde 5 – Okulun bitirme sınavına giren Kurs mezunlarının sınavları, derslerin her sınıfta okutulan konularından yapılmakla beraber sınavda her sınıf için ayrı not verilmeyip bir derse üç yıllık grubu için bir not verilir.

Geçici Madde 6 – Okulun bitirme sınavına girenler, girmeğe başladıkları tarihten itibaren iki yıl içinde dört dönemde bütün ders gruplarının sınavlarını vermek zorundadırlar. Bu süre içinde isterlerse bazı grupların sınavlarını geriye bırakabilirler.
Ancak bir kere başladıkları grupların sınavına yeniden giremezler.

Geçici Madde 7 – İki yıllık zaman içindeki dört dönemde sınavlarını bitirmemiş olanlar okulun diplomasını alma hakkını kaybederler.
Ancak sınava başladıktan sonra askere alınanların askerde geçirdikleri süre, söz konusu iki yıllık süreye katılmaz.

Geçici Madde 8 – Okulun bitirme sınavına girip de başarılı olan Maliye Kursu mezunlarına “Maliye Meslek Lisesi Diploması” verilir. Bu diplomayı alanlar, okulu bitirmiş olanların haklarından yararlanırlar.

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

 

Madde 94 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 95 – Bu Yönetmeliği Maliye Bakanı Yürütür.

Madde 96 – Bu Yönetmelik yürürlüğe girince önceki yönetmelik ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.