Maliye Okulu Talimatnamesi

MALİYE TATBIKAT MEKTEBI ALİSİ
TALİMATNAMESİ
(Mektebin maksadı,teşkili ve tarzı idaresi)

Madde : 1- Memurini maliyenin vukuf ve müsameresi ilmiye ve tecrübelerini tezyid ederek muktedir mal memuru yetiştirmek ve bu maksadın temini için hazine aklamile taşra memuru maliyesinden vekaletçe münasip görülerek celp edilenelere lüzum görülen dersleri tedris ve talim eylemek üzere (340) senesinden itibaren (Maliye Tatbikat Mektebi Alisi) Ankarada küşad edilmiştir.

Madde : 2- Maliye Tatbikat Mektebi Alisi Maliye Vekaletine merbut olup memurin müdürü mektebin müdürü tabüsidir. Mektebin idare ve maaş ve mesarifin tahakkuk muamelesinin ifası talebenin kaydı, tedrisatın sureti muntazamada icrası talebenin devamlarının temini elhasıl mektebe müteallik bilcümle ümur ve muamelatın tesviyesi müdürüne ait vezaif cümlesindendir.

Madde : 3- Memurin müdiriyetinden bir memur ilavesi vazife olarak mektebin kitabeti vazifesini ifa eder.

Madde : 4- Mektepçe tedrisata memur edilecek muallimler müdüriyetin müzekkeresi üzerine vekaleti tensip ve tasvibi ile tayin edilirler.

Madde : 5- Mektebin talebesi her sene taşra memurini maliyesinden liecelittali merkeze celp edilecek otuz kişi ile hazine aklam ve şuabatı ve devair muhasebelerinden tefrik ve devairi saire memuriyeti ile hariçten arzu edenlerden müdüriyetçe miktarı tayin edilecek olanlardan ibarettir.

Madde : 6- Taşra veya merkezde mümeyyiz ve o derecede veya anların fevkindeki memuriyetlere tayin olunabilmek için Maliye Mektebinden mezun olmak şarttır. Şu kadar ki, mezkur memuriyetlerde laakal üç sene hizmeti mesbuk ile hukuk ve mülkiye ve ticaret mekteplerinden mezun olanlar şeraiti mezküreden müstesnadır.

Madde : 7- Vilayetten merkeze celp olunan memurini maliye ihtiyar edecekleri mesarifi zaideye mukabil olmak üzere Ankara ya yevmi vürutlarını takip eden günden itibaren yevmi yüzelli kuruş ücret verileceği gibi azimet ve avdetlerinde harcırahları başkaca tesviye olunacak ve ikametgah tedariki hususunda azami teshilat irae edilecektir. Bu maddeye tevfikan yevmiye ahzeden talebe tedrisatın hitamında bir sene için memuriyeti asliyelerine avdet etmek veyahut terfian kendilerine vekaletçe bir memuriyet tefriz olunursa memuriyetu mezkure nerede olursa olsun biz-kabul azimet etmek mecburiyetindedir. Bu mecburiyete ittiba etmeyenlerden Ankara ya vürutlarından aldığı azimet harcırahr ile mektepte bulundukları müddetçe ahzeyledikleri yevmiyelerin mecmuu tazminen istirdat olunacak ve bu maksadın temini için mektebe hini kabullerinde talebei mumaileyhinden bir taahhüd senedi alınacaktır.

Madde : 8- Tedrisata dahil olan taşra memurini maliyesinin memuriyetleri avdetlerine kadar uhdelerinde baki kalacak ve bu müddetçe maaşları tam olarak tesviye olunacaktır.

Madde : 9- Memurini mazüleden terfie kabiliyetli olanlar ve esbabı infisalleri itibarile atiyen istihdamlarına bir manü kanun da  bulunmayanlar mektep müdiriyetinin tensip ve muvafakatile mektebe devam edebilirler.

Madde : 10- Hariçten talip olacak tahsili tali görmüş olanlardan tefrik olunur. Bunlar mektebe bilaimtahan kabul olunacaktır. Talipler meyanında kafi derecede tahsili tali görmüş olanlar bulunmazsa adedi muayyeneye iblağ için mektep idaresince tensip edileceği veçhile duhul imtihanında muvaffal olanlar kabul olunur. Hariçten alınacak talebeden sinni yirmiden dün otuzbeşten efsun olanlar mektebe kabul olunmaz.

Madde : 11-Tedrisat berveçhi ati derslerden icra edilecektir.

1- Bilavasıta vergiler,

2- Bilvasıta vergiler,

3- Rüsum ve inhisarlar,

4- Tekalifin mal sandıklarındaki tatbikatı idariye ve kaydiyesi,

5- Hesap,

6- Usulü muhasebe-i umumiye,

7- Muhasebe-i merkeziye,

8- Usulü defteri mali ve ticari,

9- Malumatı kanuniye

Madde :12- Mektebin devre-i tedriyesi bir senedir. Mektebin bir seneden ibaret olan devre-i tahsiliyesinin dokuz ayı tedrisata ve mütebaki şuhuruda imtahanlara kayıt muamelatına ve eyyamı tatiliyeye aittir.

Madde : 13- Derslere kablezzeval 8,5 da başlanılacaktır. Beher dersin müddeti tam bir saattir. Dersler arasında bir çeyrek fasıla ve istirahat verilecek ve bu suretle beher gün tedrisi lazım gelen üç derse 12 de nihayet verilecektir.

Madde : 14- Taşradan celp olunan memurini maliye öğle tatilinin hitamından akşama kadar hazinece tefrik olunacakları devaire devam ve tıpkı memurini asliye gibi kendilerine gösterilecek işleri rü’ yet ve ifaya mecburdurlar. Talebe münavebe ile senei tedrisiyenin üç ayını muhasebei umumiyede, bir ayını muhasebe-i maliye, vezne-i umumi, defterdarlık iklamında geçireceklerdir. Bilamazereti meşrua derslere veya öğleden sonra memur bulunduğu daireye gelmeyenler o güne ait yevmiyeden mahrum olacaklardır. Yevmiyenin kat’ı doğrudan doğruya mektep müdüriyeti tarafından istihkaklarından tenzil suretile vuku bulacaktır. Talebe eyyamı tedrisiyenin (aakal sülüsanında isbatı vucut etmedikçe imtahana duhul ve mektep mezunlarına mahsus hukuku ihraz edemez. Talebenin davaire devam emrindeki ihtimamı ve bu sırada tevdi olunan vazifenin hüsnü ifa için mesbük olan mesaisi müdavim bulundukları devair müdiranınca tespit olunarak mesaü mebhusa meltep tedrisatında ihraz edecekleri dereceye müessir olacaktır.

Madde: 15- Talebe merbut   imtihan programında   muharrer derslerden imtahan edilecektir. İmtahanların hini icrasında muallimden gayrı vekaleti celileden intihap edilecek ikişer zat mümeyyiz sıfatıle hazır bulunacaktır.

Madde : 16- Her dersin imtahanı arasında talebeye müktesebat ve malumatını rüfekasıile beraber müzakere etmek ve sureti hususiyede gözden geçirmek için ikişer ve icabına göre üçer gün fasıla verilerek imtahanlar itham edilecektir.

Madde : 17- İmtahanlarda tam numro ondur. Üssü mizan 46 dır. Binaenaleyh mecnu derslerden yekün itibarile 46 numoro alamayanlar imtahanda kazanamamış addolunur. Üssü mizanı doldurduğu halde beher ders içinbaştan aşağı numro alanlar o dersten imtahana kazanamamış addolunur.

Madde : 18- İmtahan neticesinde üssü mizanı doldurduğu halde iki dersten nısfdan dün numro almış olmaktan naşi imtahanı kayıp etmiş olanlar veyahut barapor sabit olan hastalığına binaen imtahana dahil olamayanlar ikmal imtahanına girebilirler. İkmal imtahanları umumi imtahanlarin hitamından onbeş gün sonra beher ders için mualliminden iki zatın huzuruile mektep müdirinin nezareti tahtında olmak üzere icra edilir. Hastalığına binaen eyyamı imtahaniyede ispatı vücut edemeyenler gün geçirmeksizin alacakları raporu mektep müdiriyetine göndereceklerdir.

Madde : 19- İmtahanı umumiyede kazanamayanlar vebila mazeretin imtahana dahil olmayanlar bir daha mektebe giremezler.

Madde : 20- Umumi imtahanın devam ettiği müddetçe taşradan celpolunan talebenin yevmiyeleri kemafissabık tediye olunur. İkmal imtahanına kalanlara hazineden yevmiye verilmeyip ayyamı imtihaniyenin hululüne intizaren geçirecekleri günlere ait mesarif kendilerine ait olacaktır.

Madde : 21- Müddeti tedrisiye zarfında talebe üç ay fasıla ile iki defa hususi imtahana tabi tutulacaktır.

Madde :  22- Memurini maliyeden olupta imtihanı umumide proğram mucibince imtahana talip olanların müracaatları caizdir.

Madde : 23- Her ders iptidasında mektebin katibi mevcut talebeyi matbu dava verakası mucibince yoklama edip devam verakasını derslerin hitamında müdüriyete tevdi edecektir.

Madde : 24- Mazereti meşruası olsun olmasın derse devam edememiş olan veya miadından bir çeyrek saat sonra gelmiş olan muallimin ücretinden kıstelyem icra edilir.

Madde  : 25- Şayanı kabul görülen mazereti meşruasına binaen tülu müddet derse devam edemeyecek olan muallim kendisine bir vekil iraesine mecburdur. Gösterdiği vekil müdüriyetçe kabul edilirse asilin avdetine kadar derslere devam edilir.

MEVADDİ MÜTEFERRİKA

Madde : 26- Muallimlerin mektepte takrirleri levazım idaresince tab ettirilip mülhakat memurini maliyesine gönderilecek ve şu suretle taşra memurini maliyesinin istifadeleri de temin edilecektir. Bu suretle not yazan muallimlere mektep idaresince müteferrika tertibinden münasip miktar ikramiye verilecektir.

MÜFREDAT PROGRAMI

(Bila vasıta vergiler)

1- Emlak ve musakkafat ve arazi ve temettü vergilerile sayım vergisi malumatı kanuniye taybikiye ve tahakkukiye ve tahsiliyesi gösterilecektir. (Haftada iki ders)

(Bilvasıta vergiler)
2- Istihlakat vergisi ve bu meyanda mahsulatı araziye vergisi, gümrük resmi, rüsumu bahriye, bandrolun tatbikinde tütün vergisi bu meyanda gösterilecektir. (Haftada 2 ders)

Rüsum ve İnhisarlar)
3- Orman ve meadin rüsumu, harçlar ve kaydiyeler, bilumum pullar tahtı inhisarda bulunan ve inhisar altına alınacak mevad hakkındaki malumatı kanuniye, bedeli nakdi ve vergü askeri de bu meyandadır. (Haftada 2 ders)

(Usulü defteri mali ve ticari)
4- Usulü defteri ve usulü muhasebe, bunların kavaidini ve yekdiğeri arasındaki fark, usulü kayıt hakkında kavaidi umumiye, usulü basite, usulü muzaafa gayri muzaıfınicap ettirdiği defatir ve muamelat hakkında izahat.

(Kaza muamelatı hesabiyesi)
5- Kaza mal sandıklarınca muamelatın esas defterine sureti kaydı, kaza şehriye cetvelinin sureti tanzimi, vezne ve varidat defterlerile bütçe kuyudu için kazalarda tutulan defatiri muavinenin sureti kayıt ve imlası ve işbu defatirden istihrag olunan cedavili hesabiyenin sureti tanzim ve irsali.
Vilayat muamelatı hesbiyesi : Vilayet esas defterlerinin sureti kayıt ve imlası, vilayetlerde tutulan icmal; tahsisat ve havala’t defterlerinin ve diğer defatiri muavinenin sureti kayıt ve imlası vilayet şehriye cetvelile teferruatının suret tanzim ve irsali. (Hafitada 2 ders)

(Malumatı kanuniye )
(Tekalifin malsandıklarındaki tatbikati idariye ve kaydiyesi)
6-302 Tarihli emlak nizamnamesi ve arazi tehrir talimatnamesi ve 326 musakkafat kanunu, tahrir umumi ve ana defteri nizamnameleri mahsulatı arziye vesair kanunlarının icap ettirdiği bilumum defatir ve kuyudatın sureti istimalleri vemusakkafat ve arazi vergilerinin tahakkukatına mütedair muamelatı kaydiyelerile buna müteallik defatir ve kuyudat ve envali gayri menkule hibe, ferağ, ve intikal ve ifraz muamelatının tarzı cereyanı .(Haftada 2 ders)

(Hesap)
7-Kesri aşari ve adi, nisbet ve tenasüp, faiz hesabati cariye, mesaha usulleri. (Haftada 2 ders)

(Usulü Muhasebei Umumiye)
8-Bütçe, bütçenin edvar ve sefahati nezaman ihzar ve sureti t6anzimi, jestion ve ekzersiz usulleri, umumi, mülhak, fevkalade, hususi ve muvakkat bütçeler, tahsisat, tahsisatı munzama, tahsisatı fevkalade, tahsisatı mütemmime, bütçenin icrai safahati, tahsisatın sureti istimali ve teferruatı, teahhüt, amiri ita muamelatı, emri itaların kableltediye kontrolü, tediye muamelatı, tediyatı kat’iyede, avans, düyunun sureti tediyesi, bütçenin murakabesi, murakabenin ehemmiyet ve envai, divanı muhasebatınteşkilat ve vezaifi, merkez ve taşra muhasiplerinin sureti murakabesi, kablessarivize ve badessari tetkiki hesap muamelatı. Vekil hesabı kat’isi, hesabi kat’ü umumi, divanı muhasebat raporları, mutabakat beyannamesi. (Haftada 2 ders)

(Muhasebatı Merkeziye)