Genel Kurul Davetİ 2024

[ 06|82|2064 ]

[ 06|82|2064 ]

admin

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Maliye Okulu Mezunları Derneği Genel Merkezi Olağan Genel Kurul toplantısının dernek merkezinde, 14/04/2024 tarihinde, saat 13:00‘de salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 21/04/2024 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin Derneğimizin internet sayfasında yayımlanması yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Dernek Organlarının Seçilmesi
7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
8) Kapanış

Maliye Okulu Mezunları Derneği
Yönetim Kurulu a.
Ahmet KAYA
Genel Başkan